Pompeii Tour

Pompeii Tour

πŸŒ‹ Unearth the Mysteries of Pompeii: Experience a Journey Through Time! πŸ›οΈ

Step into the ancient world with our immersive Pompeii tour, where history comes to life amidst the ruins of a once-thriving Roman city frozen in time by the eruption of Mount Vesuvius. Join me for an unforgettable adventure as we explore the captivating wonders of Pompeii!

🌟 Highlights of the Tour:
πŸ”₯ Witness the Tragic Beauty of Vesuvius: Stand in awe as you gaze upon the mighty silhouette of Mount Vesuvius, the infamous volcano whose eruption in 79 AD buried Pompeii beneath layers of ash and pumice. Learn about the cataclysmic event that forever altered the course of history.

πŸ›οΈ Explore Ancient Streets: Wander through the remarkably preserved streets of Pompeii, where ancient Roman life unfolds before your eyes. Marvel at the intricately designed villas, temples, and public buildings that once thrived amidst the bustling cityscape.

🎭 Discover Vibrant Frescoes: Admire the vibrant frescoes adorning the walls of Pompeii’s houses and buildings, offering glimpses into the daily lives, myths, and beliefs of its inhabitants. Experience the artistry and craftsmanship of a bygone era, preserved for centuries beneath the volcanic ash.

πŸ•°οΈ Step into Roman Life: Immerse yourself in the sights and sounds of ancient Pompeii as our expert guides transport you back in time. From the bustling forum to the tranquil gardens, experience the rich tapestry of Roman culture and society firsthand.

πŸ” Uncover Hidden Treasures: Delve into the lesser-known corners of Pompeii, where hidden gems and untold stories await discovery. From forgotten alleyways to secret gardens, each step reveals new wonders and mysteries of this ancient city.

🎟️ Book Your Adventure:
Don’t miss your chance to explore the wonders of Pompeii with me! Reserve your spot today and embark on a journey through time that will leave you spellbound. Whether you’re a history enthusiast or a curious traveler, my Pompeii tour promises an unforgettable experience for all.

🌐 Contact me directly to book your tour. Join me as we uncover the secrets of Pompeii together! πŸŒ‹πŸ›οΈβœ¨ info@roman-gateway.com

.

 

Appian Way and Catacombs

Appian Way and Catacombs

The most important of the Roman roads, it was built in 312 b.c. by Appius Claudius.

Running from Rome to southern Italy, the road is still paved with big blocks of basalt (grey volcanic stone) and in use today. It has also been used for the first few miles as pagan and christian burial grounds. The early Christians, for example, built along it their underground cemeteries (catacombs).

The tour starts near the San Sebastiano gate, one of the 18gates of the Roman city walls and still well preserved. Then, we visit the Saint Callistus Catacombs, which were an object of pilgrimage from the Middle Ages to modern times. Here the bones of Saint Peter and Saint Paul were kept during 3rd century persecution. The catacombs are a complicated network of galleries flanked by hundreds of tombs.

Returning to Via Appia, a little farther along the road, we find the Circus of Emperor Maxentius and the temple of Romulus (his son), both built in the 4th century a.c. Beyond them is one of the famous landmarks of the Roman Countryside, the Mausoleum of Cecilia Metella. It is a magnificent tomb of a patrician lady who died in the first century a.c. Then, we continue on foot (only pedestrians or bikes allowed). For the next mile the road is lined with cypresses and flanked by the ruins of ancient Roman tombs.

The landscape is wonderful…Β Β Don’t come to Rome and miss the views that you will find here along this road… Come and discover it.